DORADZTWO ZAWODOWE

Zapisy dotyczące zadań szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego znajdują się w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.02.2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 r. poz. 325), z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.), z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie MEN z dn. 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594), z późniejszymi zmianami

Do 30 września każdego roku Dyrektor zatwierdza (po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) program doradztwa na dany rok szkolny.

Organizację doradztwa zawodowego w szkole opisuje Statut.

 

Sposoby i terminy realizacji doradztwa zawodowego ustala dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące akty prawa (patrz wyżej).

Array
The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Obszary realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

wg zmian z rozporządzenia z 12.02.2019 r.

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Obowiązkowe zajęcia z zakresu
kształcenia ogólnego i zawodowego

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

lekcje wychowawcze

Zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych

WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia organizowane w obszarze
nauki o zawodach

kluczowe elementy w pracy z klientem

SZTUKA MOTYWACJI.
PRZEWODNIK

MOTYWACJA

Ten przewodnik wskaże Ci, jak zwiększyć motywację – jak zmotywować uczniów do nauki, zachęcić klientów do szukania pracy, jak zmotywować siebie do działania. Poznasz demotywatory i sposoby walki z nimi.

samoocena.
przewodnik multimedialny

SAMOOCENA

Program stworzony na potrzeby pracy z klientem wymagającym wsparcia w obszarze samooceny i poczucia własnej wartości. Niezastąpione narzędzie budowania sukcesu i motywacji.

Przejmij inicjatywę!
Przewodnik po przedsiębiorczości

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Prezentacja multimedialna mająca na celu wprowadzenie w szeroko pojętą tematykę przedsiębiorczości, ekonomii i pieniądza oraz wspomagająca rozwój postawy przedsiębiorczej.

ustawowe obszary doradztwa

pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy rogramowej i obszarów dla dorosłych

SZKOŁA PODSTAWOWA

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły podstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla szkoły ponadpodstawowej, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach

OSOBY DOROSŁE

Pomoce dydaktyczne specjalnie przygotowane dla osób dorosłych, które pomogą Państwu zrealizować zajęcia w wymaganych obszarach